1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Ewelina Łazińska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: Ewelina Łazińska ; NIP: 7781399726, REGON: 240483194 , która zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówień i Zakupów w zakresie niezbędnym i minimalnym to jest: imię i nazwisko, adres na który ma zostać dostarczony Produkt, adres e-mail. Przetwarzanie danych obejmuje: wysyłki, przeprowadzanie ewentualnego zwrotu/reklamacji, wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

3. W procesie Zakupu Kupujący powierza dobrowolnie swoje dane również innym Administratorom danych to jest: bankom i systemom płatniczym (np. PayPal) działającym na podstawie prawa bankowego; operatorom telekomunikacyjnym i pocztowym działającym na podstawie Prawa Pocztowego; platformie sprzedażowej Ecwid (link do polityki prywatności platformy).

4. Na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości finansowej Sprzedająca powierza część danych osobowych (tj imię, nazwisko i adres Kupującego umieszczone na rachunku) właściwemu biuru rachunkowemu na podstawie Umowy powierzenia danych.

5. Dane Kupujących nie są przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż wskazane w Regulaminie.

6. Dane Kupujących przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa (2 lata dla postępowania reklamacyjnego, 5 lat dla przechowywania dokumentacji finansowej).

7. Podanie danych jest dobrowolne, Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania poprawek, żądania przeniesienia danych innemu administratorowi a także żądania ich usunięcia (z wyłączeniem zakresu § 3 pkt 6 )
8. Odmowa zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w punktach 2 i 3 § 3 Regulaminu uniemożliwia wysyłkę Produktu – w takim wypadku możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty na terenie Bielska-Białej. Sposób weryfikacji tożsamości Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Produktu jest z nim uzgadniany indywidualnie.